Català:  Estarem participant a la Fira ErAquari de La Tallada de l’Empordà el diumenge 28 de maig tot el dia. Vine a experimentar El Camí del Laberint.

Un laberint per trobar-se, i no pas per perdre’s. No estic parlant del laberint enrevessat on s’han de fer decisions per a triar el camí, creant la indecisió i la por de perdre’s. Si no d’un laberint terapèutic que treballa amb els dos hemisferis del cervell. La majoria de nosaltres funcionem des del costat esquerre del cervell, el costat del raonament, la matemàtica, la geometria . . . . , quan el costat dret és la creativitat, la música, l’art, la poesia, la intuïció . . . . .

Aquest laberint és de set circuits i és unicursal. L’entrada també és sortida És d’un sol camí que arriba fins el centre i es torna pel mateix camí. Caminar sovint pel laberint pot ajudar a desenvolupar el costat dret del cervell per arribar a estar més equilibrat, en harmonia amb la nostra essència.

English: We are participating in the 5th Fair ErAquari in La Tallada de l’Empordà on Sunday 28th May all day. Come and experience The Labyrinth Path.

A labyrinth to find yourself rather than to loose yourself. I am not talking about a complicated Maze where you have to make decisions to choose a path, which creates indecision and fear of getting lost. But a therapeutic labyrinth which works with both hemispheres of the brain. Most of us work with the left hand side, the reasoning side, mathematical, geometrical . . . . , when the right sides is creativity, music, art, poetry, intuition . . .

This labyrinth’s a seven circuit single path. The entrance is also the exit. It is one path to the centre and one returns along the same path. Frequent walking of the labyrinth can help to develope the right hand side of the brain so becoming more balanced, in harmony with our true essence.

Poster Vª