Els Laberints a les Escoles – Labyrinths in Schools – Los Laberintos en las Escuelas

Bergamo Montessori SchoolBergamo Montessori School

CATALÂ: ELS LABERINTS A LES ESCOLES

L’ús dels laberints a les escoles es relativament un desenvolupament nou. Fa uns anys era simplement una idea. Avui dia hi han laberints a les escoles arreu dels Estats Units, Alemanya, Regne Unit, Àfrica del Sud i segurament molts altres països.

Pot ser que la popularitat dels laberints a les escoles sigui el resultat del pas de la nostra societat. Els nens se senten pressionats – a tenir èxit acadèmicament, distingir-se als esports, ser estimats, participar en activitats interminables extra-escolars i satisfer les demandes dels pares i professors. Els nens mateixos i els professors donen la benvinguda a una eina que les permet afluixar el pas i calmar-els.

Els beneficis del laberint pels nens

La reacció al caminar pel laberint és diferent per cada criatura. Els nens comenten que se senten més relaxats, menys rabiosos o frustrats, guanyen intuïció per resoldre problemes, se senten més proper al amic amb qui han caminat el laberint y arriben a adonar-se de les coses que aprecien, dels quals son més agraïts. Els nens qui han experimentat un perduda han trobat que caminar pel laberint els ajuda amb el procés del dol. Un nen de huit anys, de qui havia mort el seu gos un parell de setmanes abans que vàrem construir el laberint del seu col·legi, va dir “Me lo he passat molt malament des de que s’ha mort el meu gos, però després de caminar pel laberint em vaig adonar que el meus gos viurà sempre al meu cor.” Altres nens han dit que estaven molt disgustats sobre el divorci o les baralles dels seus pares. Quan caminen pel laberint, se senten més calmats amb millor capacitat de concentració. Els professors i consellers han fet servir el laberint com eina al procés de la resolució del conflicte.

Caminar pel laberint permet la creativitat fluir i la intuïció florir. Els estudis han mostrat que caminar pel laberint facilita la connexió amb la part dreta del cervell, facilitant pensar amb més claredat. S’ha trobat que els nens que caminen pel laberint abans d’un examen treuen millors notes. Cada criatura tindrà una experiència diferent cada vegada que camini pel laberint. Caminar pel laberint no sempre dona un resultat espectacular com els exemples abans descrits, però sembla que sempre té un resultat positiu. A vegades caminar pel laberint és simplement una experiència agradable.

Integrant el laberint amb un currículum pot realçar la experiència per les criatures. Per exemple, història pot venir viva a través de l’estudi dels laberints a través dels segles. Les matemàtiques poden tenir sentit amb el càlcul de quantes pedres fan falta per construir un laberint d’un diàmetre determinada. A la mainada les encanten els projectes relacionats amb el laberint

Traducció lliure de “Kids on the Path” de Marge McCarthy http://labyrinthresourcegroup.org

ENGLISH: LABYRINTHS IN SCHOOLS

The use of labyrinths in schools is a relatively new development. A few years ago it was just an idea that some of us had. Today we know of school labyrinths in at least 18 states as well as in Germany, Scotland and South Africa. I’m sure there are many more.

Perhaps the popularity of labyrinths in schools today is a result of the frantic pace of our society. Children feel pressured – to succeed academically, to excel at sports, to be popular, to participate in a multitude of after-school activities and to please their parents and teachers. A tool that allows them to slow down and calm down is welcomed – by the children themselves, as well as by their teachers.

BENEFITS OF LABYRINTHS FOR CHILDREN

The reaction to walking the labyrinth is different for each child.
Children have reported that after walking the labyrinth they calm
down, become more relaxed and less angry or frustrated, gain
insight for solving problems, feel closer to a friend with whom
they walked the labyrinth and are more aware of the things for
which they are grateful. Children who have experienced a loss
find that walking the labyrinth helps in the grieving process. An eight year old boy whose dog had died two weeks before we built the labyrinth at his school said “I’ve had a very hard time since my dog died, but after I walked the labyrinth I realized that my dog will live in my heart forever.” Other children have reported that they were very upset about parents divorcing, or parents fighting. When they walked the labyrinth, they felt calmer and better able to concentrate. Teachers and counsellors have used the labyrinth as a tool in the conflict resolution process.

Walking the labyrinth allows for creativity and intuition to flower. Studies have shown that people are better able to connect with the right side of the brain after walking the labyrinth, which helps them think more clearly and creatively. It has been reported that children do better if they walk the labyrinth before taking an exam. Each child has a different experience each time he or she walks the labyrinth. Walking is not always momentous like the examples above, but it always seems to have a positive effect. Sometimes walking the labyrinth is just an enjoyable experience.

Integrating the labyrinth with curriculum can enhance the experience for children. For example, history can come alive through the study of labyrinths through the centuries. Math can be meaningful in figuring out how many stones of a certain size will be needed to build a labyrinth of a given diameter. Children love art projects related to the labyrinth.

“Kids on the Path” de Marge McCarthy http://labyrinthresourcegroup.org

 

Español: LOS LABERINTOS EN LAS ESCUELAS

El uso de laberintos en las escuelas es un desarrollo relativamente nuevo. Hace unos años era sólo una idea que algunos de nosotros teníamos. Hoy sabemos de laberintos escolares en por lo menos 18 estados, así como en Alemania, Escocia y Sudáfrica. Estoy seguro de que hay muchos más.

Tal vez la popularidad de los laberintos en las escuelas hoy es el resultado del ritmo frenético de nuestra sociedad. Los niños se sienten presionados – para tener éxito académicamente, para sobresalir en deportes, para ser popular, para participar en una multitud de actividades después de la escuela y para complacer a sus padres y maestros. Una herramienta que les permite retrasar y calmarse es bienvenida – por los propios niños, así como por sus maestros.

BENEFICIOS DE LABERINTO PARA NIÑOS
La reacción a caminar por el laberinto es diferente para cada niño. Los niños han informado que después de caminar por el laberinto se tranquilizan, se vuelven más relajados y menos enojados o frustrados, aprenden a resolver problemas, se sienten más cerca de un amigo con quien caminan por el laberinto y son más conscientes de las cosas por las que están agradecidos.

Los niños que han experimentado que caminar el laberinto ayuda en el proceso de duelo. Un niño de ocho años cuyo perro había muerto dos semanas antes de que construyéramos el laberinto en su escuela dijo: “He tenido un tiempo muy difícil desde que mi perro murió, pero después de que caminó por el laberinto me di cuenta de que mi perro vivirá en mi corazón para siempre “.

Otros niños han informado que estaban muy molestos por los padres que se divorciaban, o por los padres que luchaban. Cuando caminaban por el laberinto, se sentían más tranquilos y más capaces de concentrarse. Los maestros y consejeros han utilizado el laberinto como una herramienta en el proceso de resolución de conflictos.

Caminar por el laberinto permite que la creatividad y la intuición florecen. Los estudios han demostrado que las personas son más capaces de conectarse con el lado derecho del cerebro después de caminar por el laberinto, lo que les ayuda a pensar con más claridad y creatividad. Se ha informado de que los niños mejoran si caminan por el laberinto antes de tomar un examen. Cada niño tiene una experiencia diferente cada vez que camina por el laberinto. Caminar no siempre es trascendental como los ejemplos anteriores, pero siempre parece tener un efecto positivo. A veces caminar por el laberinto es sólo una experiencia agradable.

La integración del laberinto con el currículo puede mejorar la experiencia de los niños. Por ejemplo, la historia puede cobrarse vida mediante el estudio de laberintos a través de los siglos. Las matemáticas pueden ser significativas para calcular cuántas piedras de cierto tamaño se necesitarán para construir un laberinto de un diámetro dado. A los niños les encantan los proyectos artísticos relacionados con el laberinto.

 

LABERINTOS EN ESCUELAS

El uso de laberintos en las escuelas es un desarrollo relativamente nuevo. Hace unos años era sólo una idea que algunos de nosotros teníamos. Hoy sabemos de laberintos escolares en por lo menos 18 estados, así como en Alemania, Escocia y Sudáfrica. Estoy seguro de que hay muchos más.

Tal vez la popularidad de los laberintos en las escuelas hoy es el resultado del ritmo frenético de nuestra sociedad. Los niños se sienten presionados – para tener éxito académicamente, para sobresalir en deportes, para ser popular, para participar en una multitud de actividades después de la escuela y para complacer a sus padres y maestros. Una herramienta que les permite retrasar y calmarse es bienvenida – por los propios niños, así como por sus maestros.

BENEFICIOS DE LABERINTO PARA NIÑOS

La reacción a caminar por el laberinto es diferente para cada niño. Los niños han informado que después de caminar por el laberinto se tranquilizan, se vuelven más relajados y menos enojados o frustrados, aprenden a resolver problemas, se sienten más cerca de un amigo con quien caminan por el laberinto y son más conscientes de las cosas por las que están agradecidos.

Los niños que han experimentado que caminar el laberinto ayuda en el proceso de duelo. Un niño de ocho años cuyo perro había muerto dos semanas antes de que construyéramos el laberinto en su escuela dijo: “He tenido un tiempo muy difícil desde que mi perro murió, pero después de que caminó por el laberinto me di cuenta de que mi perro vivirá en mi corazón para siempre “.

Otros niños han informado que estaban muy molestos por los padres que se divorciaban, o por los padres que luchaban. Cuando caminaban por el laberinto, se sentían más tranquilos y más capaces de concentrarse. Los maestros y consejeros han utilizado el laberinto como una herramienta en el proceso de resolución de conflictos.

Caminar por el laberinto permite que la creatividad y la intuición florecen. Los estudios han demostrado que las personas son más capaces de conectarse con el lado derecho del cerebro después de caminar por el laberinto, lo que les ayuda a pensar con más claridad y creatividad. Se ha informado de que los niños mejoran si caminan por el laberinto antes de tomar un examen. Cada niño tiene una experiencia diferente cada vez que camina por el laberinto. Caminar no siempre es trascendental como los ejemplos anteriores, pero siempre parece tener un efecto positivo. A veces caminar por el laberinto es sólo una experiencia agradable.

La integración del laberinto con el currículo puede mejorar la experiencia de los niños. Por ejemplo, la historia puede cobrarse vida mediante el estudio de laberintos a través de los siglos. Las matemáticas pueden ser significativas para calcular cuántas piedras de cierto tamaño se necesitarán para construir un laberinto de un diámetro dado. A los niños les encantan los proyectos artísticos relacionados con el laberinto.